fbpx

Algemene voorwaarden Green Spirit Yoga

  1. Lidmaatschap en betaling

1.1.   Green Spirit Yoga werkt met maandabonnementen, 10-lessenkaarten, losse (proef)lessen, privé lessen en workshops. Het actuele aanbod is terug te vinden op onze website.

1.2.   Alle door Green Spirit Yoga gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.3.   De bij punt 1.1 genoemde lessen dienen vóór aanvang van de les te zijn betaald, contant of op rekening NL55 RABO 0336 4449 23 t.n.v. Green Spirit Yoga.

1.4.   Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de les(senkaart), tenzij expliciet anders overeengekomen. Voor maandabonnementen geldt 1 maand opzegtermijn.

1.5.   Inschrijven geschiedt per inschrijfformulier. Dit formulier wordt door Green Spirit Yoga verstrekt en dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.

  1. Lessen

2.1.   De lessen van Green Spirit Yoga worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden. Wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd via onze website en/of facebook pagina.

2.2.   Lessen hebben in beginsel een vaste docent maar Green Spirit Yoga kan een vervangende docent inzetten.

2.3.   Een losse les geeft niet altijd garantie op een plek. Indien de groep vol is, heeft een deelnemer meteen maandabonnement of  een 10-lessenkaart voorrang op een “losse deelnemer”. Een deelnemer dient zelf te informeren of er voldoende plaats is. Dit kan via info@greenspirityoga.nl of 06-55963287.

2.4    Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang, af te melden via info@greenspirityoga.nl of 06-55963287. Bij geen (tijdige) afmelding wordt het lesgeld altijd in rekening gebracht. Deelnemer kan een les inhalen mits er plek is.

  1. Workshops

3.1.   Workshops worden op door Green Spirit Yoga vastgestelde dagen en tijden gegeven/afgesproken en gecommuniceerd via de website, onze facebook pagina of persoonlijk afgesproken.

3.2.   Workshops hebben in beginsel een vaste docent maar Green Spirit Yoga kan een vervangende docent inzetten.

3.3.   Bij verhindering voor een workshop dient de deelnemer zich tijdig, doch uiterlijk 5dagen voor aanvang, af te melden via info@greenspirityoga.nl of 06-55963287.

3.4.   De bij punt 3.1 genoemde workshops dienen een week vóór aanvang te zijn betaald, contant of overgemaakt op NL55 RABO 0336 4449 23 t.n.v. Green Spirit Yoga. Uitblijven van betaling leidt tot ongedaan making van de inschrijving.

3.5.   Afmelding voor een workshop dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via info@greenspirityoga.nl. Bij geen (tijdige) afmelding wordt het volledige bedrag van de workshop altijd in rekening gebracht.

3.6   Deelname aan een Workshop is niet persoonsgebonden. Het is mogelijk om
een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

  1. Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen

4.1.   10-lessenkaarten zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken. Een maandabonnement is persoonsgebonden.

4.2.   10-lessenkaarten kennen een geldigheidsduur van 12 weken. Indien Green Spirit Yoga een gehele week gesloten is, worden deze periode met een week verlengd. Een maandabonnement loopt normaalgezegd door van septembert tot en met juni. Er is sprake van 1 maand opzegtermijn. 

4.3.   In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een 10-lessenkaart tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade wordt via info@greenspirityoga.nl aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer. Bij een 10-lessenkaart start de blokkade vanaf de eerstvolgende les.

4.4.   Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin niet gebruik is gemaakt van de yogalessen (zie ook artikel 1.4)

  1. Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1.   Green Spirit Yoga is gesloten op wettelijke feestdagen en kent enkele weken vakantiesluiting per jaar. De sluitingsdata worden tijdig gecommuniceerd via onze website, facebookpagina en/of bij Green Spirit Yoga. Green spirit yoga is de eerste en de laatste week van het jaar. De prijs van elk maandabonnement (september tot en met juni) is berekend op 5 vakantieweken in deze periode.

5.2.   Tijdens schoolvakanties periodes, zoals opgenomen op www.schoolvakanties-nederland.nl, worden de lessen volgens een vakantierooster aangeboden. Ook het vakantierooster wordt tijdig gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, website, facebookpagina en/of bij Green Spirit Yoga.

5.3.   In onze tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, verdisconteerd.

5.4.   Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Green Spirit Yoga, kan een les of workshop worden geannuleerd. Green Spirit Yoga zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of sms.

5.5.   Een geannuleerde les mag worden ingehaald. Inhalen dient te geschieden binnen de looptijd van een 10-lessenkaart of eenmaandabonnement. Green Spirit Yoga behoudt zich het recht voor, om de geannuleerde les/training op een andere dag en/of tijdstip aan te bieden (al dan niet door het aanbod te combineren).

5.6.   Indien Green Spirit Yoga een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.

  1. Risico en aansprakelijkheid

6.1.   Deelname aan de de lessen en/of workshops verzorgd door Green Spirit Yoga is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

6.2.   Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover -of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut.

6.3.   Green Spirit Yoga is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel dat ontstaat tijdens of ten gevolge van de lessen en/of workshops.

6.4    Green Spirit Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

  1. Geheimhouding en privacy

7.1.   Green Spirit Yoga behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2.   Green Spirit Yoga zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

  1. Overige bepalingen

8.1.   Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.

8.2.   Het is niet toegestaan te eten in de zaal, water mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3.   Green Spirit Yoga behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden, etc.

  1. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1.   Op alle diensten en/of leveringen van Green Spirit Yoga is het Nederlands recht van toepassing

9.2.   Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.

9.3.   Green Spirit Yoga zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, contact opnemen met de klager teneinde de klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4.   Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost- kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5.   Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

  1. Slotbepaling

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Green Spirit Yoga. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Green Spirit Yoga.